Styret

FormannRune NilsenLA7KJ
Nestformann/kassererKjell Morthen GrindalenLB6MG
SekretærRagnar SteinmoenLB1RJ

Vedtekter for 

Notoddengruppen av Norsk Radio Relæ Liga ( ajourført 08.02.2022) 

1 Navn mm. 

Gruppen har navnet Notoddengruppen av Norsk Radio Relæ Liga ( NRRL) og er underlagt NRRL 

2 Formål 

• Gruppen har som formål å organisere radioamatører i Notodden kommune og området  rundt, med møtevirksomhet og radioamatørrelaterte aktiviteter for gruppens medlemmer.  

• Gruppen er underlagt NRRL og er innforstått med at gruppen i så måte er underlagt NRRLs  lover. 

3 Organisering 

3.1 Medlemskap 

• Personer som er medlem av NRRL kan være medlem av gruppen og vil være  stemmeberettiget på gruppens årsmøter. Personer som ikke er medlem av NRRL kan, i  henhold til NRRLs lover, være medlem av gruppen i inntil to år, og er ikke stemmeberettiget  på gruppens årsmøter. 

• Opphør av medlemskap: Utmelding skal skje skriftlig. Hvis skyldig kontingent ikke er  betalt innen fastlagt tidsfrist, betraktes dette som utmelding. Etter opphør av med lemskap er det ikke tillatt å bruke gruppestasjonen. Eventuelle nøkler til gruppeloka let skal leveres til gruppestyret 

3.2 Årsmøte 

Gruppens ordinære årsmøter avholdes innen utgangen av april hvert år. Ekstraordinært årsmøte  avholdes dersom styret beslutter det eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever  det. Styret innkaller til årsmøte med minimum en måneds varsel.  

Følgende saker skal behandles på ordinært årsmøte: 

• godkjenning av innkalling til årsmøtet 

• valg av ordstyrer, referent, tellekorps og medlemmer til å signere årsmøteprotokollen 

• gruppens årsrapport 

• regnskap

Side 1 av 3 

• fastsettelse av kontingent 

• budsjett 

• vedtektsendringer 

• andre forslag 

• valg av styre, valgkomite bestående av to medlemmer og to revisorer 

Andre saker kan behandles dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer med stemmerett krever det. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet meddeles gruppens styre senest to uker før årsmøtet.  Styrets årsrapport, revidert regnskap, kontingentforslag, budsjettforslag, vedtektsforslag, og andre  forslag, sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet.  

Alle medlemmer har møte- og talerett på årsmøter, men kun stemmeberettigede medlemmer som  har betalt kontingent for foregående år, har stemmerett. Det er ikke anledning til å avgi stemme  gjennom fullmakt. 

Saker vedtas med alminnelig flertall foruten vedtaksforslag som vedtas med 2/3-dels flertall. 

Valgkomiteens utarbeider innstilling med kandidater til styre, valgkomite og som revisorer.  Innstillingen sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet. Kun stemmeberettigede medlemmer  er valgbare. Kandidater må ikke være til stede på årsmøtet for å være valgbare. Valg gjennomføres som flertallsvalg. Stemmer avgis skriftlig og hemmelig om ikke samtlige av de fremmøtte medlemmer  med stemmerett ønsker annet. 

Gjennomføringen av årsmøtet beskrives i protokoll som signeres av to årsmøtedeltagere. Valg  meddeles NRRLs kontor. 

3.3 Styre 

Gruppens styre leder gruppens drift i samsvar med disse vedtektene og som besluttet i årsmøte.  Gruppens styre består av: 

Leder, som velges for ett år og har daglig ansvar for gruppens drift. 

Stedfortredende leder, som velges for ett år og som overtar leders ansvar og myndighet ved dennes fravær 

Sekretær, som velges for to år og har ansvar for referater, saksdokumenter, møteinnkallinger og andre administrative rutiner 

• to Varamedlemmer, som velges for ett år og som overtar eventuelle ledige funksjoner 

Styret kan organisere arbeidet i gruppen gjennom etablering av faggrupper eller lignende og  gjennom utpeking av managere, fagledere eller lignende 

Styret utarbeider gruppens årsrapport som fremlegges for årsmøtets behandling. 

4 Økonomi 

Styret utarbeider budsjett for kommende år som fremlegges for årsmøtets behandling. Leder disponerer gruppens midler i samsvar med vedtatt budsjett. 

Regnskap føres fortløpende. Revidert regnskap fremlegges for årsmøtets behandling. Årlig kontingent for medlemskap i gruppen settes ved vedtatt budsjett 

Skoleelev, soldater i førstegangstjeneste og studentmedlemsskap betales med halv kontingent, men har ellers rettigheter som aktivt medlem.

5 Oppløsning 

Ved gruppens oppløsning overføres eiendeler og midler gruppen måtte være i besittelse av til NRRL, i  henhold til NRRLs lover. 

6 Vedtatt 

Sted og dato: Notodden 08.02.2022 

Rune Nilsen, LA7KJ 

Leder Notoddengruppen av NRRL